U bent hier

FASO-Jeugdbeleid

Strijkers in ontwikkeling

Het onderzoek naar in- en doorstroming van jongeren in de FASO-orkesten (Hidde Hoogstraten) toonde al aan dat door een aantal factoren (zoals bezuinigingen op cultuur, vergrijzing  van de orkesten, afname  van de actieve muziekbeoefening)  het ledental van veel orkesten terugloopt. De FASO-commissie Jeugdbeleid bestaat inmiddels zes jaar en heeft  diverse activiteiten ontplooid  om de instroom van jongeren in onze amateursymfonieorkesten te bevorderen.

Doelstellingen FASO-Jeugdbeleid 

De meest belangrijke doelstelling van het FASO-Jeugdbeleid is
Het in stand houden van amateursymfonieorkesten door verjonging van de leden. 

Middelen om dit te realiseren zijn onder andere:

 • Het bevorderen van doorstroming uit jeugdorkesten
 • Alternatieve programmering
 • Bijzondere projecten met meerdere kunstvormen
 • Samenwerking met muziekscholen en basisscholen
 • Samenwerking met organisaties die actief zijn in het veld van (symfonische) muziek voor jeugdigen en beginners. 

Onder beginners verstaan we niet alleen jongeren maar ook herintreders die na jaren niet spelen hun instrument weer oppakken of van instrument gewisseld zijn. 

Op basis van onze ervaringen de afgelopen zes jaar en de resultaten van Hiddes onderzoek hebben we onze slogan aangepast en ons terrein uitgebreid met Strijkers in ontwikkeling.   

Hoofdpunten van het FASO-Jeugdbeleid (zie beleidsplan):

 1. Jeugdbeleid is niet locatie-specifiek.
  Van goed doordacht jeugdbeleid kan elke muziekschool, elke docent en elk orkest profiteren.  Daarom opteren we voor gezamenlijk beleid, optimale samenwerking, voldoende doorstroming en proberen we de  witte vlekken op de muzikale kaart van Nederland op te sporen.  
 2. Het jeugdbeleid richt zich niet op de toptalenten.
  Voor getalenteerde jongeren zijn er al genoeg mogelijkheden, al blijft het de kunst dat talent ook tijdig te ontdekken. De groep jongeren die op een iets lager niveau musiceren zijn een uiterst welkome aanvulling voor onze lidorkesten.
 3. Het jeugdbeleid is gericht op sociale coherentie.
  Naast persoonlijke relevantie is er ook de maatschappelijke relevantie van samenspel in orkestverband.  De maatschappelijke meerwaarde wordt steeds meer erkend en beloond met subsidie.
 4. Het FASO-Jeugdbeleid  stimuleert het gebruik van een gestandaardiseerd leerplan.
  Een landelijke richtlijn zoals de richtlijnen voor strijkers, ontwikkeld door LKCA (voormalig Kunstfactor) samen met FASO en ESTA (European String Teachers Association),  kan meer houvast bieden aan muziekscholen, privé docenten en symfonie- en strijkorkesten wat betreft het opleidingsniveau.
 5. Het FASO-Jeugdbeleid stimuleert symfonische muziekbeoefening.
  Naast het musiceren in (groter of kleiner) orkestverband maken we ons ook sterk voor het bevorderen van gezamenlijk musiceren voor jong en oud om op deze manier een of meer gelaagde jeugdorkesten of dagorkesten (met ouderen en beginners) op te kunnen bouwen.
 6. Het FASO-Jeugdbeleid adviseert jeugdensembles of orkesten t.a.v. van passende muziek.  
  Denk hierbij aan bewerkingen van klassieke muziek, compositie-opdrachten, andersoortig repertoire, cross-overs en uitbreiding van de jeugdmuziek in de FASO-bibliotheek. 

Activiteiten 2015-2016

 1. In 2015 werden diverse strijkers- en meespeelprojecten voor jeugd, al of niet in combinatie met volwassen spelers georganiseerd. Zoals Merwe Sinfonietta, de herstart van het Jeugd Symfonie Orkest Drenthe, De Brabantse Strijkersdag (die in 2015 haar vijfjarig bestaan feestelijk vierde) en De Limburgse Strijkersdag in Maastricht (eerste keer) voor strijkers in twee of drie niveaugroepen. Zowel De Brabantse Strijkersdag als  De Limburgse Strijkersdag werden georganiseerd door de Stichting Zuid Nederlandse Strijkersdagen (samen met de FASO, muziekscholen CKE Eindhoven,  Art4U  resp. Kumulus in Maastricht en met philharmonie zuidnederland).  
 2. Op 19 maart en 17 april 2016 vindt de zesde editie plaats van de Brabantse Strijkersdag plaats. Ook de Limburgse Strijkersdag krijgt een vervolg najaar 2016 bij voldoende financiële mogelijkheden.  Meer informatie op www.strijkersdagen.nl
 3. In 2016 hopen we weer een aantal nieuwe projecten met jeugd en/of (oudere) beginners met raad en daad te kunnen ondersteunen. Met het FASO Jeugd Strijkorkest als voorbeeldproject o.l.v. Nico Brandon voor jeugd van 8-13 jaar (2011) dat door Toonkunst orkest Bussum als eerste werd geïmplementeerd als projectorkest.  Het draaiboek hiervan is door  FASO-orkesten en muziekscholen die ook een jeugdorkest willen starten op te vragen.  De muziek van Nico Brandon is opgenomen in de FASO-bibliotheek.  
 4. Kunstbalie Tilburg (Frank de Jong) onderzoekt i.s.m. de FASO-commissie Jeugdbeleid naar het voorbeeld van de examens HaFaBra en slagwerk in de provincie Brabant de mogelijkheden van examinering voor strijkers, gekoppeld aan de richtlijnen voor strijkers. Op zaterdag 25 juni worden de eerste praktijkexamens voor strijkers afgenomen in  Tilburg.

Wat we tot nu toe hebben bereikt :

De inspanningen van de FASO-commissie Jeugdbeleid zijn niet zozeer gericht op onmiddellijke resultaten maar vooral op de toekomst. Hoewel jeugdbeleid een kwestie van lange adem is gebleken, zijn er al een aantal effecten zichtbaar. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Toonkunst Bussum heeft een aantal projecten voor jeugdige strijkers georganiseerd en is ook een eigen jeugdstrijkorkest gestart dat nu vier  jaar bestaat en voorjaar 2014 in de ALV optrad. Mede  hierdoor zijn ook ouders weer gaan spelen en toegetreden tot het orkest.  Zie www.toonkunstbussum.nl
 • De muziekinstuif in de Bollenstreek is inmiddels zonder financiële ondersteuning van de FASO herhaald en heeft geleid tot nieuwe instroom in het juniorenorkest.
 • Zowel de Brabantse Strijkersdagen als de Limburgse Strijkersdag en het Jeugdstrijkorkest hebben voorkomen dat leerlingen stopten met muziekles. Door het samenspelen hebben zij kunnen ervaren hoe leuk muziek maken is.
 • Het jeugdorkest van Merwe Sinfonietta, de herstart van het Jeugd Symfonie Orkest Drenthe en ook de start van een nieuw dagorkest waarin jeugd meespeelt belooft nieuw elan voor de toekomst.

Plannen 2016

 1. Meewerken aan de examens bij de Richtlijnen Strijkers.  
 2. Verdere uitbreiding of ondersteuning van Strijkersdagen, naast de Zuid Nederlandse Strijkersdagen .
 3. Orkesten  ideeën aanbieden voor de implementatie van jeugdbeleid en voor het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen zoals Facebook, interactieve websites etc.
 4. Ondersteuning van de oprichting van jeugdorkesten en/of orkesten en projecten voor beginners, al of niet in combinatie met jeugd.
 5. Samenwerking met meerdere organisaties die jeugdbeleid hoog op hun agenda hebben gezet.   

(foto Brabantse Strijkersdag 2012 Koen Bakx)

Wat wij van u vragen…

 1. Onze droom voor de nabije toekomst te helpen verwezenlijken:
 2. Ieder FASO-lidorkest doet aan jeugdbeleid, op welke manier dan ook  
 3. Projecten met jeugd, in alle maten en soorten
 4. Jeugdstrijk- en/of beginnersorkesten op meer plekken in Nederland
 5. Promoten van eigentijdse muziek, ook voor de jeugd  
 6. Samenwerken met andere koepels en andere disciplines
 7. Belonen van bijzondere projecten

Meedenken

Lees hier onze beleidsnota FASO Jeugdbeleid.  Hebt u ideeën? Meldt het ons! Ieder idee is welkom. Het kan de oprichting van een jeugdorkest in uw directe omgeving zijn, samenwerking met de muziekschool of basisschool, een concours, nieuwe muziek, samenwerking met andere kunstdisciplines, een bijzonder project etc.

 

FASO-commissie jeugdbeleid
Wilma van der Heide, Frank Peelen, Wil Senden, Bekkie Doornweerd
Contactadres
Jeugdzaken@faso.eu

 035-6980390
 

Laatst gewijzigd: 
2016-05-24